Situering project Zuidbrug

        

 

Aanleg van de Zuidbrug

De Zuidbrug wordt de nieuwe autoverbinding tussen de René Deboecklaan, de Suikerkaai enerzijds en de Vogelpers, de Sint-Rochusstraat anderzijds.  Op termijn wordt immers de Bospoortbrug voorbehouden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.

De aanleg van de Zuidbrug boven de zwaaikom is geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar eveneens de spoorlijnen L94 en L96.

Wat houdt deze Zuidbrug-verbinding dus nu precies in?

 • de aanpassing van de oevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom
 • de aanpassing aan de wegenis van de Vogelpers
 • de aanleg van de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96
 • de aanleg van nieuwe wegenis op de rechteroever van het kanaal
 • de aanleg van de boogbrug over het kanaal
 • de aanpassingen aan de wegenis en aansluiting met de René Deboecklaan en de Suikerkaai
 • daarnaast voorziet de stad Halle om de Zennebrug in de René Deboecklaan te vervangen door een nieuwe bredere brug

De voetgangers en fietsers krijgen op dit Zuidbrug-tracé heel wat ruimte.  Zo wordt aan beide kanten van de rijweg, afgescheiden door een haag, een gemengd voet- en fietspad van 2m50 aangelegd en worden aan beide oevers aansluitingspunten voorzien naar de jaagpaden.

De ontsluiting van de KMO-zone Denayer-Auvicom-Van Marcke wordt aangepast door de aanleg van een nieuwe zachte bocht naar de Suikerkaai.  Om dit mogelijk te maken is een gedeeltelijke afbraak van het stadsmagazijn nodig.

   

Grondplan tracé Zuidbrug

 

Simulatiebeeld met zicht op de Vogelpers en de KMO-zone

 

Simulatiebeeld met zicht vanop de Suikerkaai

 

Simulatiebeeld met zicht vanuit de René Deboecklaan

 

    

Simulatiebeeld Zennebrug - Zuidbrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Simulatiebeeld Zennebrug - Zuidbrug - bocht Suikerkaai (© stad Halle)

 

Nieuw bos nabij het kasteelpark van Lembeek 

Voor de bouw van de bruggen over het kanaal en de spoorweg moet een bosje van 0,96 hectare gerooid worden.  Een nieuw en dubbel zo groot bos van 1,92 hectare wordt hiervoor ter compensatie aangelegd.  Een deel (0,42 ha) zal na de werken herplant worden op de werfsite zelf. Maar het overgrote deel (1,5 ha) wordt op gronden van de Vlaamse overheid aangelegd in Lembeek langsheen de Zenne nabij het kasteelpark van Lembeek, meer bepaald op de percelen die tot voor kort gebruikt werden door de voetbalclub FSC Lembeek.  De aanplanting van het nieuwe bos in Lembeek wordt aangevat in het najaar 2019.

De werken zijn momenteel in uitvoering.

In 2018 werden al een aantal voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de nieuwe oevers mogelijk te maken. Zo werden er op de linkeroever (Suikerkaai), ter hoogte van de aansluiting met de brug over de Zenne, nutsleidingen verplaatst buiten de werfzone voor de oeverwerken.

Op 18 maart 2019 werd de eerste secanspaal geboord op de linkeroever.

Op de rechteroever werd het bos gerooid en een tijdelijk jaagpad aangelegd langs de sporen. Dit nieuwe jaagpad is een minderhindermaatregel om de hinder van de oeverwerken zoveel mogelijk te beperken en de doorgang op de rechteroever tijdens de oeverwerken te garanderen. Momenteel is het grondwerk op de rechteroever volop in uitvoering.

Op korte termijn staan de volgende werken op de planning:

Linkeroever (Suikerkaai - inrit KMO-zone)

 • de inrichting van de werfzone;
 • de aanleg van de nieuwe oeverwand bestaande uit betonnen secanspalen en grondankers.

 

Rechteroever

 • het plaatselijk afgraven en nivelleren van de berg noodzakelijk voor de bouw van de nieuwe oevermuren;
 • het bouwrijp maken van het terrein op de rechteroever;
 • de aanleg van de nieuwe oeverwand bestaande uit betonnen secanspalen en grondankers.

Voor de uitvoering van deze werken zijn de volgende omleidingen voorzien:

Linkeroever (Suikerkaai - inrit KMO-zone)

Vanaf 18 februari 2019 wijzigt de verkeerssituatie op de Suikerkaai (tussen de Zennebrug en de Thevenetlaan) voor de uitbreiding van de werfzone voor de oeverwerken. Vanaf 18 februari tot eind oktober 2019 zal één rijstrook van de Suikerkaai afgesloten worden tot het einde van de oeverwerken. De doorgang richting Bospoortbrug is gegarandeerd.

Download: Omleidingsplan van de Suikerkaai

         

Tijdens de werken is de verkeershinder beperkt en zeer plaatselijk. De toegang naar de KMO-zone blijft gegarandeerd.

Tijdens de werken worden de jaagpadgebruikers (fietsers en voetgangers) aangeraden om het jaagpad op de rechteroever te gebruiken.

Rechteroever

Op 22 januari 2019 gebeurde de verkeersomschakeling van het bestaande jaagpad langs het water naar het tijdelijk jaagpad langs de sporen. De aanwezige signalisatie werd aangepast. Het bestaande jaagpad langs het water is voortaan een werfinrit en is niet meer toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De voetgangers en fietsers dienen nu gebruik te maken van het tijdelijk jaagpad langs de sporen. Hiermee blijft de doorgang op de rechteroever gegarandeerd.

         

Aanleg tijdelijk jaagpad in eindfase (plaatsing hekwerk) - zicht vanaf het Stationsplein

         

Aanleg tijdelijk jaagpad in eindfase (plaatsing hekwerk) - zicht naar het Stationsplein

 

Weersomstandigheden of onvoorziene problemen kunnen ervoor zorgen dat de planning eventueel moet worden bijgestuurd.

Door haar specifieke inplanting is de realisatie van de Zuidbrug geen sinecure.  Er moet namelijk niet enkel het kanaal worden overbrugd maar ook de spoorlijnen L94 en L96.  De werken zullen dus gefaseerd worden aangepakt, te beginnen met de aanpassing van de kanaaloevers en de jaagpaden nabij de zwaaikom. De aanwezigheid van grillige rotsformaties in de ondergrond maakt dat hierbij bijzondere en minder courante bouwtechnieken vereist zijn en de doorlooptijd voor de bouw van de oevers onvoorspelbaar is. De aanpassing van de kanaaloevers is momenteel in uitvoering en zal vermoedelijk duren tot het einde van 2019.

De timing van de opstart van de effectieve bouw van de boogbrug over het kanaal en de overbrugging van de sporen is nog onduidelijk. Een detailstudie over de overbrugging van de spoorlijnen L94 en L96 is nog lopende. De Vlaamse Waterweg nv overlegt met spoorwegbeheerder Infrabel over de uitvoering van deze werken. Deze werken boven de sporen zijn nl. volgens strikte veiligheidsrichtlijnen uit te voeren. Hiervoor zijn een aantal tijdelijke buitendienstnemingen van het spoorverkeer en de afkoppeling van de elektrische stroom op de bovenleidingen vereist. Vooralsnog zijn er ons nog geen tijdssloten vrijgegeven door Infrabel voor de bouw van de brug over de sporen.

De bouw van de boogbrug over het kanaal is afhankelijk van de bouw van de overbrugging van de sporen. Ook moet de bouw van de boogbrug over het kanaal afgestemd worden op de door de stad Halle voorziene aanleg van de nieuwe Zennebrug in de René De Boecklaan en de verplaatsing van de nutsleidingen in de René Deboecklaan.

In totaal zullen de werken van de Zuidbrug drie jaar in beslag nemen.